Amhult2

Amhult 2 – Finansiering av ett av Göteborgs mest expansiva områden har möjliggjorts genom listning på AktieTorget

Redan 2005 listades Amhult 2 på AktieTorget i samband med en publik nyemission. InWest Corporate Finance har varit ett bollplank i finansiella frågor sedan dess och har medverkat till att ta in totalt ca 120 MSEK till bolaget.

Amhult 2 – En veteran på AktieTorget

Amhult 2 grundades 2004 och listades på AktieTorget under 2005. Bolaget projekterar, bygger och förvaltar bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Amhult 2 utvecklar ett större byggnationsprojekt, Amhult II, i Torslanda. Byggnationen sker i flera steg där första kvarteret, BRF Luftseglaren, färdigställdes i juli 2014.

En listning på AktieTorget ger en bra grund för fortsatt finansiering genom projektets olika steg

Amhult 2 bedriver en mycket kapitalintensiv verksamhet vilket under perioder medför stora kapitalbehov. I samband med byggnationer av nya kvarter binder verksamheten kapital som efter färdigställande genererar intäkter i form av t.ex. försäljning av bostadsrätter och hyresintäkter. Genom en listning på AktieTorget underlättas det för bolaget att skaffa kapital på ett effektivt sätt, i anslutning till när kapitalbehovet är som störst.

En lång relation mellan Amhult 2 och InWest Corporate Finance

InWest Corporate Finance har varit en samtalspartner till Amhult 2 under drygt tio års tid. Under alla år har InWest Corporate Finance följt bolagets utveckling, deltagit på bolagsstämmor och varit projektledare vid nyemissioner. Under åren har Amhult 2 tagit in cirka 120 MSEK som använts för att utveckla ett blomstrande bostads- och handelsområde i Torslanda utanför Göteborg.

I anslutning till nyemissioner har InWest Corporate Finance bl.a. bidragit med stöd kring bolagsformalia, upprättande av memorandum, kapitalanskaffning från befintliga och nya investerare och hjälp kring pressmeddelanden och finansiella rapporter.