Organisation, styrning och kontroll

Denna information har publicerats i syfte att förklara hur InWest Corporate Finance AB organiserar och styr sin verksamhet. Vidare syftar informationen till att upplysa om hur bolagets styrelse, dess styrelseledamöter och verkställande direktör uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet (enl FFFS 2017:2, 3 kap. § 5).

Bakgrund

InWest Corporate Finance AB, org.nr. 556978-2492 (nedan kallat Bolaget) bedriver värdepappersrörelse med tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget har sitt säte i Uddevalla med kontor i Uddevalla och Jonsered. Bolaget bedriver corporate finance-verksamhet.

Bolagets organisation och styrning

Bolagets organisation och styrning syftar till att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av bolaget. Härigenom ska InWest uppnå fastställda mål, efterleva regelverkskrav och säkerställa förtroendet på värdepappersmarknaden.

Bolagsstämma

Bolagsstyrningen utgår ytterst från det ägardirektiv som tagits fram av huvudägarna och som har beslutats av bolagsstämman. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har möjlighet att fatta beslut i alla bolagets frågor där styrelsen eller annat bolagsorgan inte har beslutanderätt.

Styrelse

Styrelsens huvuduppgifter är att svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter samt i övrigt uppfylla de uppgifter som framgår aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen är också ansvarig för att bolaget fullgör de skyldighet som följer av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM) samt andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Styrelsen är ansvarig för att bolaget drivs på ett sådant sätt att dess förmåga att uppfylla sina förpliktelser inte äventyras samt att verksamheten organiseras och drivs på ett sådant sätt att den lätt kan överblickas. Styrelsen i bolaget har antagit en skriftlig arbetsordning där styrelsens ansvar och uppgifter beskrivs och regleras där särskilt styrelsens ansvar och uppgifter enligt 8 kap. LVM har beaktats. Bolagets styrelse består av fyra bolagsstämmovalda ledamöter som utvärderar sitt arbete årligen. Tre av ledamöterna är s.k. ”oberoende ledamöter”.

VD och företagsledning

Roger Lundin är bolagets verkställande direktör och har ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten i enlighet med av styrelsen beslutade policys och övriga instruktioner och beslut. Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen. Styrelsen har i anslutning till sin arbetsordning antagit en instruktion för verkställande direktörens arbete.

Extern revisor

Ägarna utser på årsstämman den revisor eller det revisionsbolag som får uppdraget att revidera bolaget. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Huvudansvarig revisor för bolagets extern revision är Carl Johan Rippe, PWC.

Intern kontroll

Styrelsen ska se till att bolagens hantering och uppföljning av risker är tillfredsställande och har därför fastställt ett flertal policys kring riskhanteringen.

Bolagens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten samt att för dessa bestämma lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställa att det finns effektiva interna kontrollsystem.

Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicys och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar bolaget förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sin uppgift.

Oberoende kontrollfunktioner
Riskkontroll, Compliance och Internrevision är funktioner oberoende från den operativa verksamheten.

Riskkontroll
Riskkontrollfunktionen bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Kontrollfunktionens arbete utgår ifrån de s k Pelare 1, 2 och 3 delarna.

Pelare 1 – innefattar kredit-, marknads- samt operativa risker.

Pelare 2 – innefattar alla övriga risker bl a likviditets-, ryktes-, koncentrations- och intjäningsrisker samt strategiska risker.

Pelare 3 – innefattar offentliggörandet av kapitaltäckning och riskhantering.

Riskkontrollfunktionen sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets samtliga risker samt rapporterar direkt till styrelsen samt VD. Funktionen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten.

Sammanställning av bolagets risker och kvantifiering av dessa, redovisas i den Interna Kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU:n). IKLU:n uppdaterars vid behov, dock minst en gång per år. I IKLU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

Ansvarig för riskkontrollfunktionen är Andreas Palmströmer, OMEO.

Compliance
Compliancefunktionen har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt av styrelsen och VD fastställda interna regler och skall även ge rådgivning och bistå ledning samt relevanta personer som ansvarar för att utföra investeringstjänster och investeringsverksamhet, så att Bolaget kan fullgöra sina förpliktelser enligt LVM och andra författningar som reglerar Bolagets tillståndspliktiga verksamhet.

Compliancefunktionen rapporterar direkt till styrelse och VD.

Ansvarig för compliancefunktionen är Björn Schäfer, MCL.

Funktionen för internrevision
Funktionen för internrevision ska bl a granska och utvärdera InWest´s organisation och rutiner med avseende på den interna kontrollstrukturen (som även innefattar funktionerna för Compliance och Riskkontroll) samt utveckling, drift och förvaltning av IT-system och kommunikation. Processen för IKLU:n och bolagets ersättningspolicy är också föremål för internrevisionens granskning.

Det yttersta ansvaret för styrning, intern information och intern kontroll åvilar alltid styrelsen. Funktionen för internrevision rapporterar direkt till styrelsen.

Funktionen för internrevision är utlagd till Mazars SET med Annika Wallin som huvudansvarig.

Riskstrategi

En viktig del av bolagets riskhanteringssystem är riskstrategin. Riskstrategin syftar till att ge en vägledning vid beslutsfattande som innebär ett risktagande, på ett sådant sätt att bolagets målsättning kan nås på bästa sätt. Riskstrategin utformas integrerat med bolagets affärsstrategi och ses över vid förändring i interna och/eller externa förutsättningar som signifikant påverkar bolagets riskbild.

Riskramverk

Bolagets riskstrategi konkretiseras genom bolagets riskramverk. Detta omfattar styrande dokument i form av policyer, instruktioner och riktlinjer samt bolagets organisation och ansvarsfördelning.

Ansvarsfördelning

Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för bolagets risknivå och bedömning av kapitalbehov. Styrelsen ska även se till att kapitalplanering och riskanalys genomförs i samband med framtagandet av bolagets affärsplan. Genom att styrelsen beslutar om bolagets riskstrategi och de övergripande delarna av riskramverket, i form av policyer, fastställer de bolagets aptit till risk.

Bolagets ansvarsmodell avseende riskhantering bygger på dualitet, proportionalitet och effektivitet. Andra viktiga principer är självständighet och aktiv riskstyrning. Ett verktyg för att enkelt och effektivt säkerställa att dessa principer operationaliseras inom bolaget är modellen om tre försvarslinjer. De tre försvarslinjerna skiljer mellan de operationella affärsenheter som äger och hanterar risk och regelefterlevnad i den egna verksamheten (första linjen), funktioner för oberoende uppföljning av risker, riskhantering och regelefterlevnad (andra linjen), samt funktioner för oberoende granskning samt tillsyn (tredje linjen).

Kontinuitetsplan
InWest har upprättat en kontinuitetsplan i vilken kritiska processer för Bolaget och rutiner för dessa anges. Kontinuitetsplanen syftar till att säkerställa att InWest agerar på ett korrekt sätt i kritiska processer. Kontinuitetsplanen och rutinerna för kritiska processer utvärderas och uppdateras löpande.

Styrelseledamöternas och VDs kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet

Bolaget har antagit en policy om lämplighetsprövning som ska utgöra grunden för Bolagets bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda styrelseledamöter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare. Regelverken innehåller också bestämmelser som syftar till att främja mångfald i Bolagets ledning.

Representanter för ägarna har bedömt att ledamöterna har tillräckligt gott anseende, är ärliga och har integritet, besitter tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för sina uppdrag. Samtliga av ledamöterna har således en väldokumenterad erfarenhet och är väl förtrogna med den verksamhet som bolaget bedriver. Bolaget avsätter tillräckligt med personalresurser och finansiella resurser för att introducera och utbilda ledamöterna. Utbildningsplanen har utarbetats i samråd mellan verkställande direktören och styrelseordförande och därefter antagits av styrelsen. Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören har dessutom ledningsprövats av Finansinspektionen.

Nedan följer en redogörelse för hur styrelseledamöternas och den verkställande direktörens erfarenhet och kompetens, som visar hur dessa uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet under FFFS 2017:2.

…Presentation av styrelsen….