Klagomål

Information om klagomålshantering
InWest Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

InWest eftersträvar att alla våra kunder ska vara nöjda med de tjänster vi tillhandahåller. Om du är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt som InWest tillhandahållit ber vi dig i första hand kontakta din rådgivare eller kontaktperson hos InWest och förhoppningsvis kan frågan redas ut omgående.

Om du inte anser att InWest tillmötesgår ett krav eller en begäran om rättelse och vill framställa ett formellt klagomål ber vi dig kontakta bolagets klagomålsansvarige. Handläggningen av ärendet underlättas om du bifogar den eventuella dokumentation du har, t ex. avräkningsnotor, anteckningar m.m. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål.

Ett klagomål ska alltid ske skriftligen och skickas till: InWest Corporate Finance AB, Roger Lundin, Kanalstråket 1, 433 76 Jonsered alternativt via e-post till roger.lundin@inwestcorp.se. Klagomål kan givetvis lämnas till InWest Corporate Finance AB utan kostnad.

Ett klagomål åtgärdas i normalfallet inom 14 arbetsdagar. Om ärendet kräver längre utredning/handläggning underrättar vi dig inom tio arbetsdagar och lämnar besked om när åtgärd/svar kan påräknas.

Om du inte är nöjd med InWest Corporate Finance AB:s hantering av ditt klagomål kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 0200–22 58 00 alternativt www.konsumenternas.se, eller till din hemkommuns konsumentvägledare för vägledning. Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol och begära att få ditt ärende prövat.

Klagomålsansvarig hos InWest Corporate Finance AB är bolagets verkställande direktör, Roger Lundin.