Intressekonflikter

Intressekonflikter

InWest Corporate Finance AB ska enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster samt förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter.

Risken för hur intressekonflikter uppstår påverkas av hur verksamheten är organiserad och hur regler och kontrollsystem är beskaffade. Värderingar och normer påverkar kontrollmiljön och möjligheten att hantera intressekonflikter. InWest arbetar löpande med att identifiera och eliminera intressekonflikter genom införande av regler och uppbyggnad av kontrollsystem för att du som kund ska kunna känna dig trygg i dina affärer med Bolaget.

Samtliga anställda på InWest har ett ansvar att identifiera och rapportera faktiska eller potentiella intressekonflikter. Detta gäller särskilt i förhållande till nya projekt eller uppdrag som InWest åtar sig. Alla anställda erhåller utbildning avseende korrekt hantering av intressekonflikter och är medvetna om att de är ansvariga för att identifiera situationer som kräver rapportering och hantering i enlighet med InWests interna regelverk.

Bolaget hanterar intressekonflikter genom en eskaleringsprocess, vilken genomförs i följande steg:

1)                  Identifiering
2)                  Rapportering
3)                  Bedömning/eskalering
4)                  Hantering/lösning
5)                  Eventuellt tillhandahållande av information om intressekonflikt till kund
6)                  Rapportering/dokumentation
7)                  Uppföljning

InWest har en tydlig struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter genom en uppdelning i olika organisatoriska enheter för åtskillnad av affärsfunktioner. InWest har vidare genom sina arbetsprocesser skapat dualitet i sin verksamhet för att ingen enskild person ska kunna vidta åtgärder i syfte att gynna sig själv eller InWest på bekostnad av en kund eller annan motpart.

Bolagets målsättning är att uppnå stort förtroendekapital från marknaden. Detta bedöms kunna åstadkommas genom att Bolaget innehar välfungerande arbetsprocesser och dess medarbetare besitter stor erfarenhet samt förfogar goda kunskaper av transaktioner inom den finansiella sektorn. Med beaktande härav är det av yttersta vikt att Bolaget verkar för att alla potentiella intressekonflikter i verksamheten hanteras noggrant, professionellt och korrekt.

VD i bolaget har ansvar för att säkerställa att samtliga anställda och uppdragstagare ska agera på det sätt som är nödvändigt för att lösa och/eller hantera en potentiell intressekonfliktsituation. Detta kan bl.a. inkludera:

 • Att hantera situationen på ett sådant sätt att intressekonflikt inte uppstår.
 • Att hantera situationen på ett sådant sätt att Bolagets eller till Bolaget närståendes (såsom anställd, styrelseledamöter, koncernbolag, ägare eller nära associerade affärs- eller ägarintressen) intressen inte tillåts leda till nackdel eller förlust för kund. Allvarliga intressekonflikter ska även diskuteras på styrelsesammanträde och hanteringen av dessa ska fastställas i aktuellt styrelseprotokoll.

Om det uppstår situationer, där det inte är möjligt att hantera potentiell intressekonflikt eller de åtgärder som står till buds inte är tillräckliga, ska följande åtgärder vidtas:

 • kunden ska informeras om intressekonflikten före den aktuella tjänsten utförs,
 • informationen ska vara tydlig och innehålla information om arten och/eller orsaken till intressekonflikten,
 • informationen ska insättas på ett tydligt ställe i offert som lämnas till kundbolag, samt
 • om Bolaget gör bedömningen att intressekonflikten inte kan undvikas och hanteras, ska Bolaget besluta att avböja uppdraget, i syfte att skydda kunden.

Om det under pågående uppdrag/tillhandahållande av tjänster uppstår intressekonflikter, ska följande åtgärder vidtas:

 • först ska kunden informeras om intressekonflikten,
 • informationen ska vara tydlig och innehålla information om arten och/eller orsaken till intressekonflikten, samt
 • om Bolaget därefter gör bedömningen att det inte är möjligt att hantera intressekonflikten, ska Bolaget besluta att avbryta uppdraget, i syfte att skydda kunden.

Kontakta InWest för ytterligare information om bolagets hantering och identifiering av potentiella intressekonflikter.

Information om incitament

InWest kan, i samband med kapitalanskaffningar, komma att utge viss del av erhållen provision till tredje part. Sådan provision utgår till extern investerare och baseras på den provision InWest erhåller för utfört uppdrag. InWest lämnar vid förfrågan ytterligare upplysningar avseende provisionsdelning.

Rutin avseende tilldelning av finansiella

Gällande tilldelningsbeslut så tillämpar Bolaget ett generellt förhållningssätt med förslag på tilldelning som alltid utgår från följande steg:

 • Att vald tilldelningsprincip ska vara tydlig, transparent och uppfattas som sund av allmänheten.
 • Att beakta kundbolagets behov av att utöka ägarkretsen, dels i syfte att öka aktiens likviditet, dels för att attrahera investerare som bedöms kunna tillföra strategiska värden till kundbolaget.

Tilldelningar som görs riktas inte till specifika investerare. Vidare är det emittentbolagets styrelse som fattar beslut om tilldelning (varmed tilldelade personer fastställs på förhand) vilket minimerar risken för att denna situation ska komma att förverkligas.

Det är slutligen emittenten som själv fastställer beslutet om tilldelning långt innan någon part kan veta om utfallet i emissionen. Sålunda måste emittenten ta ställning i frågan innan beslut kan fattas. Kundbolaget (och Bolaget) är sedan bundna av dessa tilldelningsprinciper och kan inte komma att ändra på något av dessa principer.