Ersättningspolicy

Information i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, FFFS 2011:1.

Bakgrund

Redogörelsen innehåller information om ersättningsregler som antagits av styrelsen i InWest Corporate Finance AB. InWest´s ersättningsregler beskriver grunderna och anger principerna för hur ersättningar betalas ut till personer inom ramen för en anställning i InWest. Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för Bolagets verksamhet och därmed även det övergripande ansvaret för att Bolaget drivs i enlighet med beslutad ersättningspolicy.

Allmänt om Bolagets ersättningsregler

Vid utformningen av Bolagets ersättningssystem ska hänsyn tas till risker för intressekonflikter, bristande efterlevnad av uppförandereglerna och incitament som kan påverka anställda att främja sitt eget eller Bolagets intresse på ett sätt som kan vara skadligt för Bolagets kunder. Bolaget har upprättat en Policy för hantering av intressekonflikter som närmare beskriver intressekonflikter som kan uppstå och hur dessa ska hanteras.

Styrelsen har vid sammanvägd bedömning av respektive verksamhets riskprofil beslutat att endast fast ersättning, såväl direkt som indirekt, ska kunna utgå till anställda. Beslutet avser samtliga anställda. Således äger Bolaget inte rätt att teckna avtal om rörlig ersättning och/eller aktierelaterade incitamentprogram. Styrelsen ska minst årligen bestämma om ersättningsram för Bolagets nyckelpersoner samt personer som innehar det övergripande ansvaret för Bolagets kontrollfunktioner.

Styrelsens ordförande ska såsom särskild ledamot, tillsammans med Bolagets VD, bereda styrelsens beslut om ersättning till VD och personer som innehar det övergripande ansvaret för Bolagets kontrollfunktioner. Bolagets VD ska dock ej medverka vid beredning av ersättningsbeslut för VD. Styrelsens ordförande, vilken inte ska vara del i Bolagets verkställande ledning, har även att, tillsammans med Bolagets VD, utföra årlig bedömning av Bolagets ersättningsbestämmelser samt ersättningssystem inför styrelsens slutliga beslut kring dessa.

Bolaget strävar efter effektiv riskhantering och att ha principer för ersättning som motverkar överdrivet risktagande. Genom beslut om att endast fast ersättning kan utges från Bolaget, samt att styrelsens ordförande är utsedd till särskild ledamot, bedöms Bolaget minimera monetära incitament som kan påverka anställda att främja sitt eget eller Bolagets intresse och därmed skada Bolagets kunder. Mot bakgrund av detta och att utdelning till ägare sker på årsbasis har Bolaget bedömt risken för att Bolagets ersättningssystem skulle kunna påverka risknivån i Bolaget negativt som låg. I förlängningen är intressekonflikten hanterad eftersom Bolagets avsikt är att bedriva god verksamhet med kundernas intresse i centrum.

Genom förevarande reglering anses således Bolagets ersättningsbestämmelser dels främja en sund och effektiv riskhantering och dels motverka överdrivet risktagande inom Bolaget. Förevarande ersättningsbestämmelser bedöms därutöver säkerställa att kunders intresse inte påverkas negativt på kort eller lång sikt.

Bolaget har vidare analyserat samtliga anställningskategorier och vilken personal som har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil, vilket årligen fastställs av styrelsen genom särskilt beslut och protokoll. Förevarande analys har vidtagits utifrån 2 kap. 3 § FFFS 2011:1 och Kommissionens delegerade förordningen (EU) 604/2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil. Dock har Bolaget, med beaktande av att endast fast ersättning utges, inte behövt vidta full analys av de kvantitativa kriterierna. Eftersom Bolaget endast utger fast ersättning har ej heller funnits anledning att vid fastställande av Bolagets ersättningsbestämmelser (policy) upprätta bl.a. pensionspolicy eller bestämmelser kring diskretionära pensionsförmåner som endast hänför sig till rörlig ersättning.

Den fasta ersättning som utgår till Bolagets anställda ska vara marknadsmässig och grundas på bl.a. befattning, arbetsbelastning, kvalifikation och ansvarsområde. Lönen ska fastställas individuellt för arbetstagare. Bolagets ersättningsbestämmelser bedöms medföra att höjning av lön ej kan utgå för sådana prestationer som skulle kunna riskera att Bolagets personal inte agerar för kunds bästa.

Bolagets internrevisor ska minst årligen granska att Bolagets ersättningssystem överensstämmer med förevarande ersättningsbestämmelser. Kontrollfunktionen ska senast i samband med att årsredovisningen fastställs rapportera resultatet av sin granskning till styrelsen.