Eatgood har nått god teckning i emission

Eatgood----2019-05-27----Företrädesemission-övertecknad-text

Eatgood har genomfört en företrädesemission om 9,4 MSEK. Emissionen avslutades den 21 maj 2019 och tecknades till 10,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 110 procent. Emissionen tecknades till cirka 86,4 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionen kommer tillföra bolaget cirka 8,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader som uppgår till 0,7 MSEK.

VD Henrik Önnermark kommenterar:
”Det är väldigt glädjande att se det starka förtroende som våra aktieägare ger oss och vi är måna om att förvalta förtroende på bästa sätt. Nu har vi kapital för att utöka vår marknadssatsning i USA och som vi har stora förväntningar på. Inte minst går vi vidare framåt med stärkt självförtroende efter den mycket lyckade mässan, NRA Show i Chicago, som genomfördes för drygt en vecka sedan. EatGoods monter var mycket välbesökt och ett av de stora samtalsämnena på mässan var luftfritering, vilket är ett segment där vi idag är synnerligen väl positionerade. Nu påbörjar bearbetningen av nya leads från mässan parallellt med de dialoger vi redan för med exempelvis den Amerikanska militären, och i nära samarbete med vår amerikanska distributör HB Specialty Foods.”

Bakgrund och motiv till emissionen

EatGood har sedan noteringen på Spotlight Stock Market under våren 2017 tagit betydande steg mot att nå ett bredare kommersiellt genombrott av Bolagets huvudprodukt, Lightfry, på den amerikanska marknaden. Bolaget deltog i maj 2017 på branschmässan NRA Show i Chicago och erhöll ett stort intresse kring Lightfry, varvid Bolaget strax därefter inledde ett omfattande certifieringarbete för att anpassa, och förbereda Lightfry, inför försäljning på den amerikanska marknaden. Bolaget har inlett ett samarbete med den väletablerade distributören HB Specialty Foods som sedan sommaren 2017 beställt totalt fyra fulla 20-fots containrar med Lightfry-enheter, varav tre containrar hittills levererats till dags dato och den fjärde containern kommer att levereras i slutet av innevarande månad, april 2019. Under 2018 uppnådde EatGood en omsättning på 10,2 MSEK, vilket är en avsevärd förbättring gentemot tidigare år (1,3 MSEK 2017) och som i huvudsak är hänförligt till nämnda container-leveranser till USA. Av årsomsättningen på 10,2 MSEK är cirka 5,3 MSEK hänförligt till det fjärde kvartalet 2018. Bolaget förutser en fortsatt god tillväxt under 2019.

Bolaget kommer under året att öka marknadsaktiviteten i USA, tillsammans med HB Specialty Foods. Det innebär att EatGood kommer delta på fler mässor samt att HB Specialty Foods genomför nyanställningar av säljpersonal vilket medför ett ökat behov av närvaro i USA från EatGoods sida. Den ökade aktiviteten är ett resultat av en förväntad ökad efterfrågan av Lightfry baserat på pågående dialoger med kunder i USA. Övriga internationella marknader med distributörer fortsätter att bearbetas med en tydlig global målsättning som ambition för verksamheten men ett huvudfokus ligger på USA som marknad.

I syfte att förbereda Bolaget inför en ökad expansionstakt i USA behöver bolaget tillskjutas kapital som kommer användas till att öka Bolagets marknadsnärvaro i USA, nyanställningar av personal för ökad produktion samt till ökad kapitalbindning i varulager vilket bedöms nödvändigt för att upprätthålla en hög leverans- och servicenivå samt möjliggöra en uppskalning av produktionen på kort varsel.

Rådgivare till Eatgood

InWest Corporate Finance var projektledare för emissionen och har bistått bolaget med upprättande av memorandum och förberedelse av bolagsformalia, Aktieinvest var emissionsinstitut i samband med emissionen.

Om Eatgood

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar.

Bolaget noterades på Spotlight Stock Market den 27 mars 2017. Läs mer om bolaget på www.eatgood.se.