Bodyflight når en fulltecknad emission

Bodyflight----2019-07-12----Företrädesemission-fulltecknad-text

Bodyflight Sweden har genomfört en företrädesemission om 7,9 MSEK. Emissionen avslutades den 10 juli 2019 och tecknades till 9,4 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 120 procent. Bodyflight kommer tillföras 7,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK. Cirka 71 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Av emissionsbeloppet utgör 1,8 MSEK kvittningar mot fordringar på bolaget som uppstått genom att ägare och ledning tidigare lånat in kapital i samband med byggnationen av en ny anläggning i Göteborg.

VD Markus Viborg kommenterar:
”Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats. Därigenom har vi kunnat finansiera de fördyringar som uppstod vid byggnationen av vindtunneln på grund av underleverantörer som inte fullgjorde sina förpliktelser. Nu kan vi satsa fullt ut på att utveckla verksamheterna och titta på nya kompletterande aktiviteter i befintliga anläggningar, säger Markus Viborg, VD för Bodyflight, efter den genomförda emissionen.”

Bakgrund till emissionen

Under våren 2019 har Bodyflight haft två stora investeringsprojekt igång som krävt mer kapital än vad som ursprungligen beräknades. Bolaget har uppfört en ny vindtunnel vid Säve Flygplats i Göteborg. Tunneln invigdes den 27 april. Tunneln i Göteborg är världens högsta med en flyghöjd på 24 meter. Glaspartiet som mäter 8 meter på höjden är Europas högsta och ger en extra dimension och höjdkänsla i flygningen. Dessutom invigdes den 15 maj första delen av dotterbolaget FMJs skjutbana i Solna, vilket var en kortbana om 15 meter för pistolskytte.

På grund av förseningar i byggprocessen och underleverantörer som inte höll måttet blev färdigställandet i Göteborg av vindtunneln försenad och drog även över på kostnadssidan. Likaså blev uppstarten av skjutbanan i Solna försenad på grund av problem med byggnadslov i Bolagets befintliga byggnad i Bromma, vilket gjorde att nya lokaler fick sökas i Solna.

Till det positiva hör att starten av anläggningen när den väl kom igång har gått över förväntan. Bokningsläget är klart tillfredsställande och intresset från såväl upplevelsekunder som fallskärmshoppare är stort.

Motiv till emissionen

Styrelsen har trots de positiva siffrorna för maj månad beslutat om att genomföra en företrädesemission för befintliga aktieägare. Anledningen är för att stärka rörelsekapitalet och att ge de huvudägare som lånat in kapital till bolaget under byggnationen möjlighet att kvitta viss del av dessa lån mot aktier om de så önskar. Därutöver får även övriga aktieägare möjlighet att teckna aktier till en förhållandevis attraktiv nivå.

Kapitalet i föreliggande nyemission ska användas till:

  •  Färdigställande och bekosta fördyringar i byggandet av vindtunneln i Göteborg och skjutbanan i Solna på grund av problem med underleverantörer som lett till förseningar.
  •  Återbetalning och kvittning av bryggfinansiering som upptogs under byggnationen av vindtunneln i Göteborg och skjutbanan i Solna. 
  •  Att stärka rörelsekapitalet.

 

Rådgivare till Bodyflight

InWest Corporate Finance var projektledare för emissionen och har bistått bolaget med upprättande av memorandum och förberedelse av bolagsformalia. Aktieinvest var emissionsinstitut i samband med emissionen.

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg.

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se.