Private Placement

Är du intresserad av att investera i bolag som är på väg mot notering?

Många bolag genomför en mindre nyemission, en så kallad Private Placement, några månader före en notering i syfte att säkra upp det mest akuta kapitalbehovet och rusta upp bolaget finansiellt inför noteringsprocessen. Vi på InWest Corporate Finance har genomfört många Private Placements genom åren och vårt register över investerare som vill investera i bolag i tidig fas växer hela tiden.

private placement

En Private Placement är ofta en naturlig del av noteringsprocessen

När vi kommer i kontakt med bolag som vill noteras på AktieTorget uppstår ofta behovet av en Private Placement. En anledning till att genomföra en Private Placement kan vara att bolaget har ett kortsiktigt finansieringsbehov för att bedriva produktutveckling eller marknadsbearbetning fram tills att kapitalet från en noteringsemission kommer in i bolaget. En annan anledning kan vara att bolaget behöver rustas upp finansiellt. Till exempel kan bolaget behöva öka aktiekapitalet till minimigränsen på 500 TSEK, som är en förutsättning för att kunna registrera bolaget såsom publikt. Detta är i sin tur ett krav för att få bli noterad. Ytterligare en orsak kan helt enkelt vara att få bolaget att se mer attraktivt ut inför en notering. Det är sällan en bra idé att söka efter kapital med en sinande kassa.

Hur fungerar det?

Att investera i en Private Placement skiljer sig åt på flera punkter jämfört med en noteringsemission. Den kanske största skillnaden är att en Private Placement innebär en investering i ett onoterat bolag, det vill säga ett bolag vars aktier inte är föremål för daglig handel på en börs eller marknadsplats. Det innebär med andra ord att det investerade kapitalet låses upp i bolaget till dess att bolaget noteras.

En annan skillnad är att ett bolag som står inför en notering normalt har genomgått en omfattande granskning av bolagets verksamhet, nyckelpersoner, avtal med mera. Vid en Private Placement har normalt en motsvarande granskning ännu inte genomförts vilket ökar investeringsrisken i bolaget. Det kan uppstå problem vid granskningen som gör det omöjligt att fullfölja planen på notering och som drastiskt försämrar aktieägarnas möjlighet att avyttra sina aktier i bolaget.

För att kompensera investerare för den förhöjda investeringsrisken jämfört med vid en noteringsemission, kräver dessa normalt en rabatterad värdering av bolaget. Ofta skiljer sig värderingen från en Private Placement med cirka 20-50% jämfört med efterföljande noteringsemission, vilket dels beror på ovan nämnda likviditetsrisk, men även på att ledningen förhoppningsvis hunnit bygga upp större värden i bolaget under perioden fram till notering.

Är du intresserad av att investera i Private Placement?

Om du är intresserad, är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information. Vi strävar alltid efter att förse dig som investerare med löpande information kring noteringsprocessen och för ofta en dialog kring erbjudandet vid efterföljande notering.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)